Наше реагування на COVID-19
Close
 
Комунікаційна платформа
Спеціалізований контакт центр
Управління інцидентами
Перевірки і розслідування
Аналітичне досьє
Ми з вами зв'яжемось!
Ефективний процес та кращий контроль лише декілька кліків від Вас!
Орієнтовна кількість працівників
0
50000
Вкажіть продукт, який вас зацікавив
Ми не будемо вас спамити, турбуємось про конфіденційність та захист персональних даних.

КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ
ВАШОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Механізм повідомлення про виявлення ознак порушень антикорупційної програми, система фіксації порушень та документообігу

Кому в Україні потрібна антикорупційна програма в обов’язковому порядку?

Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації та ін.
Державні підприємства, комунальні підприємства та господарські товариства (комунальна або державна частка більше 50%),

де обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний період перевищує сімдесят мільйонів гривень та

де середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік перевищує п’ятдесят осіб

Учасники попередньої кваліфікації, учасники процедури закупівлі відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі" якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Що таке антикорупційна програма?

Письмовий документ
Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Юридичної особи.
Вимоги та стандарти
Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
Механізми
Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Юридичної особи.
Люди
Юридичні особи мусять запровадити посаду Уповноваженого з антикорупційної програми

Програма погоджується з трудовим колективом, а її положення мають міститися у трудових угодах, правилах внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкціях.

Типова антикорупційна програма

Зміст
Де скачати
Вимоги до уповноваженого
Договірні застереження
Процедура погодження
Накази про затвердження
У Статті 63 Закону України «Про запобігання корупції» наведено вимоги до змісту антикорупційної програми юридичної особи:
Антикорупційна програма юридичних осіб [...] може містити, зокрема, такі положення:

1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;
2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
3) норми професійної етики працівників юридичної особи;
4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи;
5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності);
6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи;
7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
9) процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми;
14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;
15) порядок внесення змін до антикорупційної програми.
Антикорупційна програма підприємства також може містити інші диспозитивні положення, не передбачені законодавством.
Текст Типової антикорупційної програми не носить імперативний характер. Кожна компанія владна створити власний документ, який висвітлює специфічні особливості її діяльності і найкраще відображає суть її внутрішніх політик і контролів, але текст такого документу не може суперечити нормам чинного законодавства.

Зразок тексту Типової антикорупційної програми доступний за посиланням, повний зміст наведено нижче:
 1. Загальні положення
 2. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми
 3. Антикорупційні заходи у діяльності Юридичної особи
 4. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Юридичної особи
 5. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи
 6. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності Юридичної особи
 7. Норми професійної етики працівників Юридичної особи-5
 8. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особи
 9. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)
 10. Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) Юридичної особи
 11. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів
 12. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог
 13. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
 14. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Юридичної особи-20
 15. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим
 16. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Юридичній особі
 17. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми
 18. Порядок проведення внутрішніх розслідувань
 19. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми
Державним органам варто врахувати вимоги до змісту, що зазначені в методичних рекомендаціях щодо підготовки антикорупційних програм органів влади
 1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.
 2. Оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.
 3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.
 4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.
 5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм. 6. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.
Вимоги до посади Уповноваженого з антикорупційної програми згідно Статті 64 "Правовий статус Уповноваженого"
 1. Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.
 2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
 3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
 • має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
 • за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
 • звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1частини першої статті 3 цього Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.
В яких випадках Уповноважений може бути звільнений з посади достроково?
1) розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;
2) розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників). Особа, яка працює на посаді Уповноваженого в юридичній особі, що є учасником публічних закупівель вартістю 20 млн грн і вище, може бути звільнена за умови надання згоди Національним агентством;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
6) смерті.

Виникнення обставин несумісності є однією з причин розірвання трудового договору за ініціативою Уповноваженого, про що Уповноважений має повідомити керівника юридичної особи у дводенний строк з дня виникнення таких обставин.
Хто може бути призначеним Уповноваженим з антикорупційної програми?
Функції Уповноваженого з антикорупційної програми може також виконувати керівник юридичної особи. Окрім відокремленого підрозділу, функція реалізації антикорупційної політики на підприємстві може бути покладена на юридичний або фінансово-економічний підрозділ.

Сторони зобов’язується вжити усіх заходів на своєму підприємстві, які необхідні для дотримання своїми працівниками вимог Закону України "Про заходи запобігання та протидії корупції" та іншого чинного законодавства України щодо боротьби з корупцією, зокрема Сторони зобов’язується не вчинювати ніяких корупційних дій, які передбачені, зокрема, але не виключно, ст.368-3 Кримінального кодексу України "Підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", ст. 354 Кримінального кодексу України "Підкуп працівника підприємства, установи чи організації", в тому числі не мотивувати такі дії необхідністю здійснювати права та обов’язки за цим договором та/або вчинення їх в інтересах Сторони.


Окрім того, Сторони зобов’язуються здійснювати всі дії, передбачені цим Договором, згідно з усіма відповідними вимогами чинного законодавства, правилами та нормативними документами, а також відповідно до законодавства, правил та нормативних документів, які набудуть чинності у майбутньому, включаючи, але не обмежуючись Правилами Компанії стосовно протидії корупції та Кодексом бізнес-етики Компанії.

Підписуючи цей Договір Сторони підтверджують, що отримали та ознайомились із Політикою компаній стосовно протидії корупції та Кодексом бізнес-етики компаній.
 1. Сторони зобов'язуються дотримуватись застосовне законодавство з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи, крім іншого, будь-які і всі наступні закони і постанови, прийняті на виконання таких законів (з урахуванням змін і доповнень, періодично вносяться до таких законодавчих акти) («Антикорупційне законодавство»): Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 «Про запобігання корупції»; Закон України № 1701-VII від 14.10.2014 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»; Закон України № 1702-VII від 14.10.2014 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму»; Закон України № 1644-VII від 14.10.2014 «Про санкції»; будь-які законодавчі та підзаконні акти, що відображають положення Конвенції ООН про протидію корупції (United Nations Convention against Corruption), прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН (Резолюція 58/4 від 31 жовтня 2003р.)
 2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють і не будуть робити яких-небудь дій (відмовляються від бездіяльності), які суперечать вимогам Антикорупційного законодавства, в тому числі, утримуються від прямого чи непрямого, особисто або через третіх осіб пропозиції, обіцянки, дачі, вимагання, прохання, згоди отримати та отримання хабарів в будь-якій формі (у тому числі, у формі грошових коштів, інших цінностей, майна, майнових прав або іншої матеріальної та / або нематеріальній вигоди) на користь або від будь-яких осіб з метою впливу на їх дії чи рішення з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або з іншою неправомірною метою.
 3. При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього розділу Договору її афілійованими особами або працівниками, вона зобов'язується в письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону.
 4. Також у разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень розділу цього Договору іншою Стороною, її афілійованими особами або працівниками, така Сторона має право направити іншій Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення»
 1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.
 2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:
 • надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
 • надання будь-яких гарантій;
 • прискорення існуючих процедур;
 • інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.
 1. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.
 2. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
 3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.
 4. З метою проведення антикорупційних перевірок Покупець зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Продавця надати Продавцю інформацію про ланцюжок власників Покупця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №1 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).
 5. У разі змін у ланцюжку власників Постачальника/Виконавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Покупець зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Продавцю.
 6. Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Покупця, і направляється на адресу Продавця шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Продавцем поштового відправлення.
 7. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.
 8. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.
 9. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
 10. У разі відмови Покупця від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням встановлених строків, або надання недостовірної Інформації, Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.
 11. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеному у формі Додатку №1 до цього Договору Продавець має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформації із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.
 12. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.
Розробити антикорупційну програму у вигляді окремого юридичного документу недостатньо для повноцінної реалізації антикорупційної політики:

Вказана програма погоджується з трудовим колективом, а її положення мають міститися у трудових угодах, правилах внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкціях.

Антикорупційна програма мусить враховувати особливості конкретного підприємства (організаційно-правову форму, форму власності, чисельність працівників, сферу бізнесу тощо).
Згідно із статтею 17 Закону «Про публічні закупівлі» замовник приймає рішення відмовити учаснику в участі у процедурі держзакупівлі і зобов’язаний відхилити пропозицію учасника, коли:

“юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.”

Уповноважений призначається розпорядженням керівника і може бути звільнений тільки за умови згоди Нацагенства.

Етиконтроль - це система, що автоматизує вашу роботу та допоможе відповідати наступним вимогам із Типової антикорупційної програми
III.1.3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Юридичної особи є:

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.
III.3.8 Для повідомлення працівниками Юридичної особи про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Юридичної особи та на офіційному веб-сайті Юридичної особи (у разі його наявності).

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.
VI.11 Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів
XV.1 У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Юридичної особи або ознак вчинення працівником Юридичної особи корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.
У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників)

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник повідомляє про це засновників (учасників) Юридичної особи
XV.3 Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати ____ днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою).

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

Найкраща світова практика

Багатоканальність
Багатомовність
Незалежність механізмів анонімного повідомлення від компанії
Постійний зворотній зв'язок з анонімними інформаторами
Ескалація повідомлень за межі керівництва
Прозорість процесу

Увесь життєвий цикл інциденту в єдиній системі

Відсутність конфлікту інтересів

Надійний помічник антикорупціонера!